Kuran-ı Kerimin mucize olduğu ve bir harfinin dahi değiştirilemeyeceği

Bilindiği gibi kelimeler manalara, edebî sanatlara zarf olurlar. Esas olan manadır, sanattır. Hepimiz Türkçe bildiğimiz halde kendi öz dilimizle yazılmış bir edebî şaheserin benzerini niçin yazamıyoruz. Demek ki, hüner kelimelerde değil onu çok iyi kullanan ediplerin ilminde, sanatındadır. Arapça’nın Kur’an hakikatlerinin ifadesinde müstesna bir özelliği vardır. Özelikle kalp ve his alemine ait kelimeler onda çok zengindir.

Kur’ân okumasını bilen birisi okuyanı takip etmekle, bilmeyen de sadece dinlemekle Kur’ân-ı Kerimi hatmetmiş olur mu?

“Bazıları Kur’ân’ı hatmetmenin sadece bizzat okumakla olabileceğini söylüyorlar.”

Kur’ân mukabelesi âdeti ilk olarak Peygamber Efendimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail’in Kur’ân’ı karşılıklı okumaları, birisinin okuyup diğerinin dinlemesi tarzında başlamıştı. Hadiste Peygamberimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail’in Kur’ân mukabelesi için “Fe-yüdârisuhû” ifadesi kullanılır. Bu ibareyi Buharî mütercimi Aynî şöyle açıklar:

KURAN OKUNDUĞUNDA DİNLEMEK

Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. (Araf Suresi, 204)

Ayetteki ifadeden de anlaşılacağı gibi Kuran okunurken susup dinlemek, yalnızca güzel bir davranış şekli değil, aynı zamanda da Allâh’ın farz kıldığı bir tavırdır. Ayetin devamındaki ifadeden de bu emre titizlik göstermenin müminlerin esirgenmesine vesile olacağı anlaşılmaktadır.

Kur'an-ı anlamak üzerine

Kur'an-ı anlamaya çalışmak, ayetleri üzerinde düşünmek her şeyden önce bizzat Allah'ın emridir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

(Bu Kur'an), çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar." (38/Sad 29)

Kur'an'dan Peygamber duaları

لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Ya rabbi sensin ilah,senden başka yoktur ilah.Sübhansın,bütün noksanlıklardan münezzehsin.Yücesin.Doğrusu kendime zulmettim,yazık ettim.Affını bekliyorum.

Hz.Yunus(a.s.)'ın balığın içindeyken ettiği dua(Enbiya-87) not: bu duayı sürekli okursanız dualarınızın daha çabuk kabul olmasına vesile olur

** **

Kur’an-ı kerimin açıklanması

Sual: Kur’anı herkes anlayamaz diyorsunuz. Halbuki Yusuf suresinin ikinci, Fussilet suresinin 44. âyetinde herkesin anlayacağı açıkça bildirilmiyor mu?

CEVAP:

Yusuf suresinin, (Anlayabilmeniz için, Kur’anı Arapça olarak indirdik) mealindeki ikinci âyet-i kerimesi, tefsirlerde özetle şöyle açıklanıyor:

İslâm Hukuku'nun Aslî Kaynaklarından İlki: Kur'ân

Tagged:

Halis ECE

İslâm hukukunun asli kaynaklarından ilki:

KUR’ÂN–I KERİM

Fıkıh usûlüne dâir ilimler ıstılâhında, “Kitap” adıyla da anılan Kur’ân-ı Kerim’in târifi şöyledir:

“Allah Teâlâ’dan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiş, ondan bize tevâtür(1) yoluyla nakledilmiş, Mushaflar’da yazılı, okunması ile ibâdet edilen, beşerin benzerini getirmekten âciz kaldığı, Fâtiha sûresi ile başlayıp Nâs sûresi ile sona eren nazm-ı İlâhî’dir.”

İmanın üçüncü şartı: Kitaplara inanmak

Tagged:

Halis ECE

İMANIN ÜÇÜNCÜ ŞARTI 

Kitaplara inanmak 

SEMAVÎ KİTAPLAR

Kurânın Korunmasında Üçlü Metot

Kurân-ı Kerîm, başlangıçtan itibaren üçlü bir metodla korunma altına alınmıştır: Yazı, ezber ve kontrol.

Kur'an-ı Kerim'de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?

Kur'an-ı Kerim bir ayetinde şöyle buyurur: "Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır" (En'am 59). Ayette geçen "Kitab-ı Mübin" tabiri ile kastedilen şey nedir? İslam alimleri, bununla, hem Kur'an-ı Kerim'i, hem de "Levh-i mahfuz"u anlamışlardır.

Levh-i Mahfuz, sırrı ve mahiyeti sadece Allah tarafından bilinen ve içerisinde olmuş, olacak her şeyin yazılı bulunduğu bir levhadır. Yani Allah'ın kader kitabı.

Kur'an okurken nelere dikkat etmeli?

Tagged:

Peygamberimiz insanları inanç bakımından Kur’ân okuyan ve okumayan olarak iki meyveye ve iki bitkiye benzetir. Çok orijinal olan bu benzetmede önemli bir hakikat anlatılır. Hadis-i şerifi Ebû Mûsa el-Eş’arî rivâyet ediyor. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân okuyan mü’min, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. “Kur’ân okumayan mü’min de, tadı güzel kokusu olmayan hurma gibidir.

KUR'ÂN'IN BAŞÖRTÜSÜ EMRİ VE İLK UYGULANDIĞI GÜNLER

Tagged:

Hocam, dinimizde başörtüsünün yeri nedir? Cevaplarsanız sevinirim.

Sorunuz vesilesiyle bir konuya açıklık getirmek istiyorum.

Başörtüsü niçin sadece Kur'ân'da geçtiği şekliyle ele alınır?

Dinin Kur'ân'dan başka hadis/sünnet olarak bilinen çok önemli bir kaynağı neden göz ardı edilir?

Sadece bu açıdan bakılacak olsa bile, başörtüsünü diğer dini meselelerden ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi, müstakil olarak değerlendirmek yeterli değildir.

Kur'an'da başörtüsü var!

Soru: Mehmet Bey, Nur Suresi 31'de başörtü olarak değil, sadece örtü (hımar) olarak geçtiği ifade ediliyor. Bu durumda siz neden başörtüsü diye açıklıyorsunuz?

Kur'an Türkçe harflerle okunabilir mi?

Kur'ân'ın mânâsı nasıl Allah'tan gelmişse, lâfzı ve yazılışı da İlâhîdir. "Kur'ân" dendiği zaman hem onun Arapça olarak okunan lâfzı ve kelimeleri hem anlaşılan mânâsı akla gelir ve gerçekte de öyledir. Bu iki noktayı birbirinden ayırmak, farklı değerlendirmek mümkün olmaz. Kur'ân ancak kendi dili üzerine okunabileceği için, sadece o dilin kendi harfleriyle yazılır, o harflerle doğru olarak okunur.

Allah, Kur'ân'da neden "Biz" diyor?

Tagged:

"Cenab-ı Hak, Kur'an'da neden "Ben" demiyor, "Biz" diyor? Bunun bir sebebi var mı? Allah bir olduğu halde "Biz" demesi, insanın aklına bazı yanlış düşünceler getiriyor. Siz bu konuda ne dersiniz?"

Kur'ân mealiyle hatim yapılır mı?

Tagged:

"Hatim" bir şeyi sona erdirmek, baştan alıp sonuna kadar getirmek anlamlarına geliyor. Yazılı bir metnin sonunu mühürlemeye de "hatim" denir. Buna göre, Kur'ân-ı Kerim hatmi, Kur'ân'ın aslının, metninin, lafzının, yani Arapça şeklinin başından sonuna kadar okunması demektir.

Kur'ân-ı Kerim'i ilk olarak hatmeden Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimizden beri gelen bu âdet, 15 yüzyıldır günümüze kadar güzel bir şekilde uygulanıyor. Bu arada Kur'ân okumasını bilmeyenler okuyanı dinleyerek de hatim sevabı alabilirler.

KUR’ÂN’IN MUHATABI İNSAN OLUNCA

Tagged:

Kur’ân’ın muhatabı insandır. Muhatap insan olunca, insanla alakalı her şey akla gelir.

İnsanın fizik dünyası, ruh dünyası, kalp âlemi, nefsi, duyguları, geleceği, geçmişi, yaşadığı anı, bütün zamanı; zaman öncesi, zamansızlığı, yani ebediyeti...

Kâinat, evren, âlemler, bilinen bilinmeyen dünyalar, içindekiler, dışındakiler; yıldızlar, galaksiler, semalar, semâ ötesi mekânlar, mekânsızlıklar, mekânın bittiği öteler...

Okunan Kur’ân-ı Kerimin sevabı hayatta olan bir insana bağışlanabilir

Tagged:

Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine çeşitli şekillerde yardımda bulunur. Bu yardımların bir kısmı maddî şekilde olduğu gibi, daha güzeli ve tesirli olanı mânevî yardımdır. Meselâ duâlarında onun bağışlanmasını, günahının affolunmasını, Allah’ın rızasına ermesini ister.

Kur'an'a el basarak yemin etmek

Tagged:

İslami manadaki yemin, genellikle Allah adına yapılır. Bu da “Vallahi, Billahi” gibi ifadelerin söylenmesiyle olur. Fakat bu arada başta Kur’an-ı Kerim ve Kabe olmak üzere mukaddesler üzerine yapılan yeminler de yemin mefhumuna girer ve bunlar üzerine yapılan yeminler geçerlidir.

Kur’ân-ı Kerim’i yazarken ve basarken nelere dikkat etmeli?

Kur’ân-ı Kerim vahiy yoluyla Peygamber Efendimize (a.s.m.) gelişinden itibâren günümüze kadar bütün Müslümanlar tarafından büyük bir tâzim ve hürmet içinde muhafaza edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) zamanında Kur’ân âyet ve sûreleri o devirde mevcut en sağlam ve kalıcı maddeler üzerine yazılır, kaydedilirdi. O zamanlar kâğıt bol miktarda mevcut olmadığından ceylan derisine, ipek bez üzerine hurma yaprağına, ağaç kabuğuna,..., yazılıyordu.

Kur’an’ı okurken teğanni yapmak, nameli ve şarkı söyler gibi okumak caiz midir?

Tagged:

Teganni, lûgatta nağme ile şarkı söylemek demektir. Kur’ân-ı Kerim’i okurken yapılan teganninin ise hem caiz olan hem de olmayan şekli vardır.

Caiz olmayan şekli, harflerin mahreçlerini ve tecvid kaidelerini bozarak yapılan bir okuyuş şeklidir. Mahreç ve tecvid kaidelerine riayet ederek sesin güzelleştirilmesi ise hadislerde caiz görülmüş, hattâ böyle sesi güzelleştirerek Kur’ân okunması tavsiye buyurulmuştur.Sa’d (r.a.) bu hususta Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

Kur'ân-ı Kerîm'in Fazileti

Cenab-ı Hak bizleri dünya ve âhiret saadetine eriştirmek için kitaplar indirmiş ve o kitaplar vasıtasiyle emir ve yasaklarını kullarına bildirmiştir. En son kitap olarak da Kur'ân-ı Azimü'ş-şanı, Pey¬gamberimiz Hazret-i Muhammed vasıtasiyle bizlere göndermiştir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimize indirilen ve bize de teva¬tür yoluyla naklolunan Allah kitabıdır.

Kur'ân-ı Kerim; Allah Teâlâ'nın Cebrail aleyhisselâm aracılığı ile kullarına gönderdiği kitâb-ı ilâhîdir.

Kuran-ı Kerimi Okuma ve Okutmanın Fazilet ve Ehemmiyeti - 2

Tagged:

Muhterem Mü’minler!

Hutbemiz, “Yüce kitâbımız Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın fazîlet ve ehemmiyeti” hakkındadır.

Kuran-ı Kerimi Okuma ve Okutmanın Fazilet ve Ehemmiyeti

Tagged:

Muhterem Mü’minler!

Hutbemiz, “Yüce kitâbımız Kur’ân-ı Kerîm’i okuma ve okutmanın fazîlet ve ehemmiyeti” hakkındadır.

KUR’ÂN-I KERİM VE MUKABELE

Ramazan-ı Şerif ayının birçok hasletleri vardır. Bu hasletlerin en büyüğü de bu ayın Kur’an ayı olmasıdır. Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başladığı için bu ayla Kur’an-ı Kerim arasında tam bir münasebet vardır.

Kur’an-ı Kerimin lafzını okumak da bir ibadettir. Namazlarda okumak farzdır. Manası bilinmese de okuyan kimse bu fazilete nail olur. Kur’an-ı Kerimi okumanın ehemmiyeti ile ilgili bir kaç hadis-i şerifi arz etmeye çalışalım:

KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

Tagged:

Geçen hafta yazımızda Kur’ân-ı Kerim’i öğrenmenin lüzumu üzerinde durmuştuk. Bu hafta ise başlıktan da anlaşılacağı üzere öğrendiğimiz Kur’ân-ı Kerim’i okumaya devam etmenin gerekliliği ve mükafatı üzerinde durmak istiyorum.

Başımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Kur’ân-ı Kerim nedir?

Kur’an-ı Kerim : "Cenab-ı Hak’tan Efendimiz (s.a.v.)e inzal olunan, ondan da bizlere tevatür yoluyla ulaşan nazm-ı celil ve manadır."

KUR’AN OKUMAYI ÖĞRENMENİN LÜZUMU

Kıymetli Okuyucularım!

Bir eğitim dönemi daha sona erdi. Çocuklarımız bir süre tatil yapacaklar. Bazı anne-babalar çocuklarını yaz okullarına, yüzme vb. kurslara gönderecekler. Tabii ki çocuklarının okuldaki eğitimlerine ilave olarak çeşitli dallarda gelişmesi için bunu yapacaklar. Ancak bunun yanında Müslüman bir anne ve babanın evladına karşı olan görevlerinden en önemlisi Kur’ân-ı Kerim’i okumasını öğretmektir.

Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) bir hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

KUR’ÂN-I KERİM İLE MEŞGUL OLMANIN FAZİLETİ

استعيذ بالله : ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانية يرجون تجارة لن تبور

الحديث : خيركم من تعلم القران و علمه

Muhterem Mü’minler,

Allah-ü Teâlâ, insanlığın dalalet çukurlarında bocaladığı, hak ve adaletten uzaklaştığı bir devirde, Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'i, bir hidayet rehberi olarak göndermiş, O’na Kur'ân-ı Kerîm'i inzal buyurmuş ve böylece İslam Dini'ni tesis etmiştir.

KUR'AN-I KERİM HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır?

Cevap: 114

Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır?

Cevap: 14 tane

Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19

Soru: Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?

Cevap: Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi

Soru: Nebilerin ismiyle isimlenen sureler hangileridir?

Cevap: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri

Soru: Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir?

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş