Kuran ve Hadislerden anladıklarımızla amel edebilir miyiz?

Müctehid olmayan, herhangi bir hadisle amel edemez. Müctehidlerin âyet ve hadislerden çıkararak, verdikleri fetva ile amel etmesi gerekir. (Kifaye)
Rahmet olarak farklı bildirilen hadis-i şeriflerden on tanesinin meali şöyledir:

1- (Deve eti yemek abdesti bozar.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]
2- (Ateşte ısınmış şey abdesti bozar) [Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi, Nesai]
3- (Zekerine dokunan erkeğin abdesti bozulur.) [Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]
4- (Fercine dokunan kadının abdesti bozulur.) [Beyheki]

Kur’an, okuyanlarına şefaat eder

Ebû Hüreyre hazretlerinin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir: “Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.

Yine Kur’an-ı Kerîm:

Kur'an-ı Kerim'de, insanın yaratılışına aykırı gelebilecek hiçbir şey görmedim

Dünyanın en zeki insanı unvanına sahip Dağıstan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naida Camukova, "Kur'an-ı Kerim'de, insanın yaratılışına aykırı gelebilecek hiçbir şey görmedim." dedi.

KUR’AN-I KERİM ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Kur’an okumasını öğrenmek ve öğretmek bütün müslümanların vazifesidir. Peygamber Efendimiz “Kalbinde Kur’andan en küçük bir şey bulunmayan kimse harap bir ev gibidir.” buyuruyor.

Her müslümana namazı sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerimden ezberlemesi farz-ı ayndır. Diğer kısımlarını ezberlemek ise farz-ı kifayedir.

KİTAPLARA HÜRMET

Başta kitâbımız Kurân-ı Kerîm ve dînî kitaplar olmak üzere, hürmete layık her nevi kitaba hürmet göstermek îcâbeder.

Kurân-ı Kerîmin cünüb olarak ele alınması ve okunması, abdestsiz olarak ele alınması da câiz değildir. Ancak abdestsiz olarak ezberden okunabilir. Ayrıca belden aşağı tutulmamalı, üzerine başka kitap ve eşya konmamalı, cildi, kapağı ve sayfaları sağlam ve temiz tutulmalı, içine yazı yazılmamalı, Kurânın açıkta bulunduğu odada yatmamalı ve Kurâna doğru ayak uzatılmamalıdır.

Efendimizin (s.a.v.)'in Kuran Okuyuşu

Kuran ın ilk muhatabı olan Efendimiz, her konuda olduğu gibi Kuranı okuma, onu anlama ve onun hükümlerini hayata geçirme konusunda da bizlere en güzel örnekliği sunmuştur. Biz burada maddeler halinde Hz. Peygamberin Kur'ân okuyuşunu ve Kur'ân anlayışını okuyucularımıza sunmayı uygun bulduk. Zira Kur'ân'a muhatap olan o eşsiz insanın Kur'ân okuyuş ve anlayışı, bu konunun ilk ve en önemli referansıdır.

a) Hz. Peygamber, Kur'ân'ın İlk Muhatabıdır.

Meşhurların Kuran-ı Kerim Hakkındaki Sözleri

* Yüce ALLAH, Kur'âna uyan milletleri yükseltir.Uymayanları alçaltır.
Hz. Ömer (R.A.)

* Tefekkürsüz Kur'an okumada hayır yoktur.
Hz. Ali (R.A.)

* Kur'an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.
İmâmı Gazalî (K.S.)

* Kalbin şifası Kur'an okumaktır.
Hz. Ali (R.A.)

* Cemâlin safhasın açma rakîbe, Önünde kâfirin Kur'an yakışmaz.
Ahmed Paşa

* Kur'an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır.
Halil b. Ma'dan

KUR’AN-I KERİM OKUMA SEVABI

Kur’ân-ı kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hattâ bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder. İ’tikâdı düzgün bir kimse, Kur’ân-ı kerîmi okuyup, muteber ilmihâl kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur.
Kur’ân-ı kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

“Ümmetimin en hayırlısı, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğretendir.”

İ'CÂZU'L-KUR'ÂN

Kur'an-ı Kerîm'in muciz olması. Benzerini getirmek isteyenleri aciz bırakması Peygamberliğin ilanı ile birlikte muhataplara meydana okunarak ortaya konan ve insanları acze düşüren olağanüstü şeye mucize denir. Kur'an'ın icazıyla, Kur'an'ın bu yönü kastedilmektedir. Allah her peygambere, peygamberliğim isbat etmek için bu tür mucizeler vermiştir.

HALKU'L-KUR'ÂN

Kur'ân'ın yaratılmış olması meselesi

Halk sözlükte; Allah'ın mümkini yaratması, aslı ve modeli olmadan ve bir âlet kullanmadan var etmesi demektir. Halku'l- Kur'ân; Kur'ân'ın yaratılmış olması anlamında bir terkip olup, terim olarak, Kur'ân-ı Kerîm'in Cenâb-ı Hakk'ın ezelî ilmine mi dayandığı, yoksa sonradan mı yaratıldığı konusunda Hicrî 1. asırda çıkan fikir cereyanını ifade eder. Konu Allah'ın kelâm sıfatıyla yakından ilgilidir.

NÜZÛLÜL KURAN

Kur'an-ı Kerim'i toptan ve bir defada Levh-i Mahfuz'dan dünya göğüne, oradan da Kadir gecesinden itibaren ihtiyaca göre yirmi üç yılda parça parça Hz. Muhammed'in kalbine inmesi, Levh-i mahfuz'dan inmesine "inzal" dünya semasından inmesine de "tenzil" denilir. Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmesi onun önemli bir özelliğidir. Zira önceki kitaplar toptan ve bir defa da inmişlerdir. Kur'an'ı Kerim'in yavaş yavaş ve kademeli olarak inmesinin iki maksadı ve hikmeti vardır.

Kur'an'da kıssa ve hadiselerin tasviri

Kur’ân-ı Kerim’de pek çok gerçek kıssa ve hâdise tasvir yoluyla anlatılmaktadır. Biz bunlardan “Tûfan” kıssasını nakletmek istiyoruz.

Biliidiği gibi Nûh Peygamber (a.s.), çağırdığı hak dine katılmayı reddeden kimseleri terkederek, Allâh’ın emriyle yaptığı gemisine, kendisine inananlarla birlikte biner. Ne çare ki, dâvetini kabul etmeyenler arasında bir oğlu ve hanımı da vardır. Dilerseniz hâdisenin safahâtını Kur’an’dan dinleyelim:

Kur'an'da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri

MÜTEŞÂBİH NE DEMEKTİR VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER HANGİLERİDİR?

Müteşâbih kelimesi lisâniyat/dilbilgisi bakımından (etimolojik olarak) Arapça “şebih” lafzından meydana gelmiştir. Şebih, renk adalet ve zulüm gibi keyfiyet-vasıf-mahiyet (nitelik) yönünden çeşitli benzeşmeler için kullanılır. İki şeyin aynı seviyede benzeşmelerine “teşâbüh”, fark edilemeyecek şekilde keyfiyet bakımından birbirine benzeyen şeylere de “müteşâbih” denir.(1)

Kur'an'da Cennet ve Cehennem ehlinin tasvirleri

Kur’ân-ı Kerim insanlara mukayese yani karşılaştırma yapabilme imkânı verecek bir üslûp ile inzâl buyurulmuştur. Meselâ, bu âyetlerden birkaçını ele alalım... Oralarda, gerek cehennem ve gerekse cennet ehlinin hâlleri şöyle beyân olunmaktadır:

“O inkâr edenler, bölükler hâlinde cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman, (cehennemin) kapıları açılır, bekçileri onlara;

— Size içinizden Rabb’inizin âyetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı ihtâr eden peygamberler gelmedi mi? derler. Onlar da,

İslâm hukukunun asli kaynaklarından ilki: KUR’ÂN–I KERİM

Fıkıh usûlüne dâir ilimler ıstılâhında, “Kitap” adıyla da anılan Kur’ân-ı Kerim’in târifi şöyledir:

“Allah Teâlâ’dan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiş, ondan bize tevâtür(1) yoluyla nakledilmiş, Mushaflar’da yazılı, okunması ile ibâdet edilen, beşerin benzerini getirmekten âciz kaldığı, Fâtiha sûresi ile başlayıp Nâs sûresi ile sona eren nazm-ı İlâhî’dir.”

Kur’ân’ın üslûbundaki edebî tasvîr

Lûgat mânâsı itibariyle tasvîr, “bir şeye şekil vermek, bir şeyin resmini yapmak veya fotoğrafını çekmek” demektir. Tasvîr’in İslâmî ilimlerdeki mânâsı ise, “Kur’ân’ın kendine hâs üslûbu içerisinde eşya ve hâdiseleri, sanki elle tutulur, gözle görülür bir manzara içerisinde insanlara takdim ediş tarzı”dır.

Kur’ân-ı Kerim’de muhtelif tasvîrler vardır. Dilerseniz bunlardan “darb-ı mesel”le olan tasviri ele alalım.

Kur'an-ı Kerim'de mânevi hallerin tasvîri

Kur’an-ı Kerim, mücerred mânâları tasvir ettiği gibi, rûhî ve mânevî vaziyet ve halleri de tasvir etmiştir.

Bu hususa misâl teşkil eden âyet; bir olan Allâh’ı bırakarak şirke sapan, kalbindeki vahdet nûrunu dağıtan, hidâyet ve sapıklık arasında şaşkına dönen bir kimsenin hâlet-i rûhiyesini tasvir etmektedir. Âyet meâlen şöyledir:

Kur'ân-ı Kerim'i kimler anlayamaz?

Halis ECE, mollacami.com

Kur’ân-ı Kerim'in; müşâhede, keşif ve melekûtun zuhûru ile olan fehmine (bâtınî-tasavvufî mânâsını anlamaya), kendinde şu hasletlerden biri bulunan kul, muvaffak olamaz. O hasletler şunlardır:

– Çok az da olsa bid‘atle amel etmek,

– Günah işlemekte ısrar etmek,

– Kalbinde kibir bulunmak,

– Hevâsının (nefsanî arzularının) kalbine yerleşmesi ve ona meyilli olması,

– Dünya muhabbeti içinde bulunması,

– Îmân-ı hakikiye sahip olmayıp, yakîninin zayıf olması, (sûrî îmandan öte geçememesi),

Kuran’da Sivrisinek

Kur’an’da adı geçen hayvanlardan bir tanesi de, ‘sivrisinek’tir. Mekke’li müşrikler, Fil, deve, gibi iri cüsseli hayvanlardan bahseden âyetleri işittiklerinde, Hz. Peygamber’e ve onun davetine icabet etmiş sahabeye itiraz etmemişlerdi. Oysa, âyetlere itiraz etmek, alaya almak için mumla bahane aramakta idiler.

Ancak, Cenab-ı Hak kitabında:

Zilzal Suresinin Sırlarıyla Yaşamak

Bütün duyguların merkezi, başı ve padişahı hangisidir gibi bir soruya verilecek en doğru cevap, herhalde, ‘beka arzusu’ olacaktır. Bu arzu, duyguların merkezi ve zenbereğidir. Açlığını bastırmaktan evlat sahibi olma arzusuna, mal-mülk edinme tutkusundan tanınıp bilinme hevesine, cinsellikten ölüm korkusuna... Hangi duyguyu ele alırsak alalım, derinine inildiğinde, ‘beka arzusu’ çıkar karşımıza.

Bir Kur’an Mucizesi: Örümcek

Bütün dillerde olduğu gibi Arapça’da da, kelimelere ‘dişil’ ve ‘eril’ anlamlar yükleyen ekler vardır. Bu ekler sayesinde cümle içerisinde geçen bir kelimenin, meselâ bir fiilin bir dişiye mi, yoksa bir erkeğe mi ait olduğu belirtilir. Arap dilinde bu anlam yüklemesi, kelimenin sonuna ilâve edilen tek bir ‘t’ harfi ile gerçekleştirilir.

Bir Kur’ân üslubu: Yumuşak söz

Kur’ân, “İnsanlara, güzel söz söyleyin”(1) der. Herkese, her insana, her konuştuğunuza, bütün insanlara “güzel söz söyleyin!” Hitap genel ve umumi. Herkesi içine alıyor. Hatta inanan, inanmayan, size taraftar olan, karşı gelen her insana.

Bir Öğretim Modeli Olarak Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim Öğretimi

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’i Kur’an öğretmeni, Kitabın açıklayıcısı, örnek alınıp hayatının tüm boyutları öğrenilmesi gereken bir lider, anlaşmazlıkları karara bağlayıp adaletle hükmeden bir hâkim olarak insanlığa takdim etmektedir. Kur’an’da ifade edilen Hz. Muhammed’e izafe edilen tüm özellikler, onun eğitici ve öğretici kimliğini tanıtmaktadır.

Hz. Muhammed’in eğitim ve öğretim faaliyetleri alanına giren hususları üç ana grupta toplamak mümkündür:

Hadis-i Şerifler Işığında Kur'an'a Karşı Görevlerimiz

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

"Allah, bu kitap sebebiyle- yani Kur’ana uydukları için- bazı milletleri yükseltir. Yine bu kitapla –Kur’ana uymadıkları için- bazı milletleri alçaltır."1

1. Kur’an Sevgisi

Allah’ın Kitabına karşı birinci görevimiz, onu candan sevmektir... Kur’ana gönülden muhabbet duymaktır... Çocuklarımıza, yeni yetişen nesle ve gençliğe Kur’anı sevdirmek, Kur’anı sevmeleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, neslimizi küçük yaştan itibaren Kur’an Sevgisi ve Kur’an Saygısıyla yetiştirmektir.

Kur’an Okumak Berekettir

”Kur’an’ı okuyunuz, zira Kur’an, Kıyamet Günü Kur’an ehline şefaatçi olarak gelir." buyuran Sevgili Peygamberimiz (sav), Kur’an okumanın bir bereket olduğunu; Kur’an okumayı terk etmenin ise zarar ve ziyan vesilesi olduğunu bildirmiştir. Ebu Umame el–Bahili (ra) Rasulullah (sav)’i şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir: ”Kur’an’ı okuyunuz, zira Kur’an Kıyamet Günü Kur’an ehline şefaatçi olarak gelir.

Kuran Okumanın Fazileti

Kur'an-ı Kerim'i okumanın usul ve âdabı vardır. Bunları bizzat Hazret-i Peygamber öğretmiş ve Ashab-ı Kiram buna riayet etmiş, onlardan sonra gelenler de onlara uyarak aynı yolu takip etmişlerdir. Ancak onlar sadece Kur'ân'ı okumakla iktifa etmiyorlar, manasını anlayıp belliyorlar, bilmedikleri bir şey olunca, onu bilenlere sorup öğreniyorlar, böylece Kur'an'ın hakkını vermiş oluyorlardı. Ebü Abdurrahman Sülemi bu konuda şu açıklamayı yapar:

Kur'an Fazilet Kaynağıdır

Kur'an-ı Kerim açık âyetler, kurallar, parlak deliller,sarih hüccetler, aydın bürhanlar, yüksek kurallar,düzgün nizamlar, uygun düsturlar mecmuasıdır. O, doğru haberler, tesirli kıssalar, ibretli vaazlar, mükemmel edeplerle doludur. O, halkı ıslah için Hâlikin bir düsturudur. Yerdekileri hidayet için gökten gelen nurdur. O nezih duygular, fazilet hisleri kaynağıdır. O, dünyanın suretini, tarihin akışını değiştirmiştir. Bedbaht insanlığı kurtarmış, dünyayı yeniden yaratmışa çevirmiştir.

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş