Muhammed

warning: Creating default object from empty value in /home/kuran/domains/kuranhizmet.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kasr (Tahsis Etmek)

Kasr, sözlükte; "hapsetmek" veya "tahsis etmek" mânasına gelir. Nite-kim; bir şeyi kendine tahsîs eden kimseye; denilir. Kendi nefsini Rabbinin ibadetine vakfeden kimse İçin; denilir.[1] Istılahta ise; bir şeyi (kavramı), özel bir tarzda, başka bir şeye tahsis etmektir. Yâni bir şeyin başkalarında bulun­mayıp ancak bir şeyde bulunduğunu söylemektir. Bulunan şeye "maksûr" kendinde bulunan şeye "maksurün ´aleyh denilir.

En meşhur kasr metodlan dört tanedir.

Beyan İlmi

I. Teşbih (Benzetme)
1- Teşbihin Unsurları
2- Teşbihin Kısımları
3- Teşbihü´t -Temsil
4- Et-Teşbîhü´z-Zımnî
5- Teşbihin Gayeleri
6- Et-Teşbîhü´l-Maklub
II. Hakikat Ve Mecaz
1) Hakikat
2) El-Mecâzü´l-Luğavî
III. İstiâre
1- İsti´âre´nin Rükünleri:
2- İstiâre-İ Tasrîhiyye Ve İstiâre-İ Mekniyye.
İstiare Nevileri Île İlgili Bazı Misaller:
3- İsti´âre-i Asliyye Ve İsti´âre-i Tebe´iyye.
4- İstiâre-i Müreşşeha İstiâre-İ Mücerrede Ve İstiâre-İ Mutlaka.
5- İsttâre-i Temsiliyye.
IV. Mecâz-ı Mürsel Ve Alakaları

Me´ânî İlmi

Bu ilim, muktezâ-yı hâl´a göre söylenen arapça sözlerin durumu, kendisi vasıtasıyla bilinen bir ilimdir. Durumun değişmesiyle kelâmın şekilleri de değişir. Bunun bariz bir örneği Yüce Allah´ın şu âyetinde görülür:

« Bilmiyoruz, yeryüzündeküere kötülük mü? murad edildi yoksa Rabbleri onlara bir hayır mı diledi?»[1]

Belagat ( Mütercimin Önsözü )

Arap Edebiyatı Bilgi Ve Teorileri

Rahman ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Allah´a hamd. Peygamberimiz Hz. Muhammed´e salât ve selam olsun.

Yüce kitabımız Kur´ân-ı Kerîm, insanların hidâyeti için gönderilmiş bir kitap olmakla birlikte aynı zamanda bir edebiyat şaheseridir. Onda, hakikat, mecaz, kinaye, istiare, teşbih, bedî´ ve diğer edebî san´atlar vardır. Bu san´atları ve dolayısıyla Kur´ân-ı Kerîm´i anlamak için «Belagat» ilmini bilmek gerekir.

Bibliyografya

ABDUH Muhammed, Risaietü´t-Tevhicl 9. Basım. H. 1357

eİ-ALÛSÎ, Ruhu´l-Meanî fi tefsiri´l-Kur´ani´l-Azîtn ve´s-Seb´il-Mesânî, Kahire,

(tarihsiz). ARTHUR Jeîfery, Materiais Forthe History of the Koran, İntroduction â RĞ-

tidion des (Massâhif d´ibn abi-Dâwûd) Leyde, 1937

el-BAKILLANÎ, İ´cazu´l Kur´an, Kahire, 1349

BAUER H., Uber Die Anodmung der Suren and Uber die geheirhnisuellen

Buchstabenim Coran, Dans ZDMG, LXXV, Leipzig, 1921 BEDRU´L-MÜTEVELÜ, Abdu´l-Bâsıt, Muhâdarâtun fî usûli´l-Fıkh alâ Mezâ-

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş